podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy

www.PodatekAkcyzowy.pl

Pośredniczący podmiot gazowy zobowiązany do rejestracji w urzędzie celnym

Z dniem 1 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231). Na mocy art. 4 tej ustawy, przepisy związane z umożliwieniem rozpoczęcia działalności pośredniczących podmiotów gazowych obowiązują od dnia 23 października 2013 r.

 

Zmieniona ustawa o podatku akcyzowym nałożyła na podmioty prowadzące obrót gazem ziemnym, obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu celnego o prowadzeniu działalności jako pośredniczący podmiot gazowy. Wcześniej, tj. w październiku 2011 r., taki obowiązek po raz pierwszy został nałożony na pośredniczące podmioty węglowe, co miało związek z opodatkowaniem akcyzą z dniem 2 stycznia 2012 r. wyrobów węglowych.

 

 

Preferencyjna stawka akcyzy przy sprzedaży paliw opałowych

Stawka podatku akcyzowego na paliwa opałowe jest stawką ponad pięciokrotnie niższą od stawki na oleje napędowe. Tak duża różnica może stanowić pokusę do użycia paliw przeznaczonych na cele opałowe, do celów napędowych. Dlatego też sprzedaż paliw opałowych z preferencyjną stawką akcyzy obwarowana została szczególnymi wymogami dotyczącymi ich barwienia i oznakowania oraz obowiązkiem uzyskania stosownego oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

 

 

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą wyrobów węglowych

Z dniem 20 września 2013 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. W założeniu ustawodawcy nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma uprościć naliczanie podatku oraz znacznie zminimalizować obowiązki dokumentacyjne. Z uwagi na krótkie vacatio legis ustawy warto pochylić się nad jej nowym brzmieniem, zwłaszcza że wprowadza ona istotne obowiązki dla niektórych podmiotów.

 

 

Wyroby akcyzowe przywożone do Polski przez osobę fizyczną

Polski ustawodawca w art. 34 ustawy o podatku akcyzowym wprowadził zwolnienie od akcyzy dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną.

 

Zwolnienie to przysługuje pod warunkiem, że wyroby przemieszczane są osobiście przez osobę fizyczną na jej własny użytek i nie są przeznaczone na cele handlowe.

 

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych w innym państwie członkowskim przez polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą może być dokonane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub w procedurze z zapłaconą akcyzą.

 

W przypadku nabycia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, polski nabywca zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania statusu akcyzowego, na przykład statusu zarejestrowanego odbiorcy.

 

 

Wniosek o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 ze zm.), producenci rolni mają prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Należy zwrócić uwagę, iż w wyniku nowelizacji ww. ustawy, która weszła w życie z dniem 13 czerwca 2013 r., zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwa oznaczone kodem CN 3824 90 91. 

 

 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zasad opodatkowania wyrobów węglowych

Na mocy ustawy zmieniającej znowelizowane zostaną zasady opodatkowania wyrobów węglowych. Wprowadzenie zmian ma na celu maksymalne uproszczenie systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Odstąpiono od opodatkowania każdego etapu obrotu wyrobami węglowymi i przyjęto opodatkowanie, co do zasady, jedynie ostatniego etapu obrotu, czyli dostawy tych wyrobów do podmiotu, który dokona ich zużycia.

 

W wyniku tych zmian znacznie uproszczone będą wcześniejsze fazy obrotu wyrobami węglowymi. Przemieszczanie wyrobów węglowych między podmiotami pośredniczącymi nie będzie bowiem potwierdzane dokumentami dostawy. Dokument dostawy będzie występował na ostatnim etapie obrotu oraz przy zwrocie wyrobów węglowych, a ponadto będzie mógł być zastąpiony fakturą.

 

 

Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych ze względu na podmiot dokonujący ich zużycia

Zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych jest przywilejem, który dotyczy tylko podmiotów ściśle określonych w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Dlatego niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej dla ustalenia, który podmiot zużywający wyroby węglowe mieści się w wymienionym przez ustawodawcę katalogu nabywców zwolnionych z akcyzy.

 

A A A

Poradnik VAT nr 5 (365) z dnia 10.03.2014

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji zużycia wyrobów węglowych

Spółka z o.o. jest zakładem energochłonnym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Czy w związku z nowelizacją ustawy obowiązującą od 20 września 2013 r. nadal jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji zużycia wyrobów węglowych?

Z dniem 20 września 2013 r. w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono zmianę systemu opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym i systemu zwolnień od akcyzy tych wyrobów. W obowiązującym stanie prawnym, zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe do celów opałowych korzysta ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014

Kto i na jakich warunkach może uzyskać zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego?

Zabezpieczenie akcyzowe składane jest w celu pokrycia powstałych lub mogących powstać zobowiązań podatkowych. Zwolnienie z tego obowiązku przysługuje podmiotom określonym w art. 64 ustawy o podatku akcyzowym, po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków. Podmiotami mogącymi skorzystać z tego przywileju są: podmiot prowadzący skład podatkowy oraz podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014

Wyższa akcyza na olej opałowy przy braku zestawienia zgodna z Konstytucją

Ustawa przewidująca wysoką stawkę akcyzy dla sprzedawcy oleju opałowego, który nie wywiązał się z obowiązku terminowego sporządzenia i przekazania organom podatkowym miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców takiego oleju, jest zgodna z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt P 24/12.

Trybunał rozpoznał pytanie prawne WSA we Wrocławiu dotyczące zastosowania sankcyjnej stawki akcyzy w przypadku niezłożenia w terminie do urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego o jego wykorzystaniu do celów grzewczych.

TK orzekł, że art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim nakazuje stosować wyższą stawkę akcyzy w przypadku niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego obowiązku wyrażonego w art. 89 ust. 14 tej ustawy, jest zgodny z wywodzonym z art. 2 Konstytucji zakazem nadmiernej ingerencji ustawodawcy.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 2 (362) z dnia 20.01.2014

Zakup gazu przeznaczonego do ogrzewania lokalu użytkowego

Zakupiłam lokal użytkowy w budynku mieszkalnym i prowadzę w nim działalność gospodarczą. Mieszczę się w grupie taryfowej, która kwalifikowałaby mnie do zwolnienia z akcyzy gazu zakupionego na cele opałowe. Czy od 1 listopada 2013 r. zwolnienie od akcyzy obejmuje mój lokal użytkowy z racji tego, że pozostałe lokale w kamienicy są lokalami mieszkalnymi?

Z dniem 1 listopada 2013 r. w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono szereg zmian dotyczących zasad opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych oraz zakresu zwolnień dla tych wyrobów.

W przypadku wyrobów gazowych opodatkowaniu akcyzą podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego, sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, a także użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy. Użycie wyrobów gazowych przez końcowego nabywcę podlega opodatkowaniu akcyzą w ściśle określonych warunkach.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014

Wzrost stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe

Od 1 stycznia 2014 r., w wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wzrosły stawki akcyzy na alkohol etylowy, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która na dzień oddania do druku niniejszej publikacji oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw.

» czytaj więcej

Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Zasady funkcjonowania składu podatkowego

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 2 pkt 10 definiuje skład podatkowy jako miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Dodatkowo gdy skład podatkowy znajduje się na terytorium kraju, miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Instytucja składu podatkowego z jednej strony nakłada obowiązek jego utworzenia w miejscu produkcji, przetwarzania wyrobów akcyzowych, z drugiej zaś strony pozwala (w przypadku składów podatkowych magazynowych oraz usługowych) na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego do momentu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza system składów podatkowych, tj. poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

» czytaj więcej

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60