podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 13 (565) z dnia 10.07.2022

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji preparatów biobójczych

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów bazujących na ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), i wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, gdy taki skażony alkohol:

a) został dodany do wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi lub

b) jest używany do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, o którym mowa w lit. a)

- wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz w ust. 6, 12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz w ust. 2 pkt 3.

Do 31 grudnia 2021 r. przepis ten nie precyzował, jakie dokładnie sytuacje są objęte tym zwolnieniem. Przepis art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy został zmieniony ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) na skutek nowelizacji art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L nr 316/21 ze zm.) obowiązującej od 26 sierpnia 2020 r., która w celu usunięcia wątpliwości jasno wskazała, że zwolnienie to stosuje się, gdy taki denaturowany alkohol został dodany w trakcie procesu wytwarzania do produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, lub jest używany do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych do tego konkretnego procesu wytwarzania, a państwa członkowskie stosują rozdział IV dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9/12 ze zm.) do przemieszczania alkoholu denaturowanego, który nie został jeszcze dodany do produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Zmienione brzmienie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, również doprecyzowuje, że zwolnieniem objęty jest alkohol skażony, który jest dodawany do produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, ale również alkohol skażony, który jest zużywany do czyszczenia linii produkcyjnych (służących do wytworzenia takiego produktu).

Podkreślić należy, że przewidziane w tym przepisie zwolnienie od akcyzy skażonego alkoholu etylowego wymaga, aby był on prawidłowo skażony (środkami skażającymi dopuszczonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych) i wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, przy spełnieniu innych wymogów w zakresie prawidłowości jego dostawy.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 761 ze zm.) określił środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ich ilość oraz warunki stosowania.

Należy również pamiętać o tym, że zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, co oznacza, że w momencie zużycia tego alkoholu przez podmiot zużywający do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, tj. produktów biobójczych, musi on być prawidłowo skażony, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie jego zużycia.

» Obowiązujące skażalniki alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji preparatów biobójczych

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 761 ze zm.), środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, służącym do stosowania zwolnień od podatku akcyzowego jest:

 • mieszanina alkoholu izopropylowego 2.000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub mieszanina alkoholu tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, lub
 • alkohol izopropylowy 10.000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych:

a) wpisanych do Wykazu Produktów Biobójczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24), lub

b) których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167/1 ze zm.), albo których substancje czynne zostały wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz. Urz. UE L 294/1 ze zm.), i które nie będą sprzedawane na terytorium kraju

- spełniających warunki rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 ze zm.), gdy spełnienie tych warunków jest wymagane dla tych produktów biobójczych.

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego ze względu na jego przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ma zastosowanie w stosunku do alkoholu etylowego wykorzystanego przy produkcji środków biobójczych, gdy taki alkohol został skażony krajowymi środkami dedykowanymi dla produkcji środków biobójczych, a gotowy wyrób został wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych i spełnione zostały unijne przepisy w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.

» Obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby na bazie skażonego alkoholu etylowego

Od 16 maja 2022 r. odwołano w Polsce stan epidemii, w związku z powyższym na mocy art. 37 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 ze zm.) podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:

1) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub

2) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub

3) alkoholem izopropylowym

- w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, prowadzą rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

Rejestr ten powinien zawierać następujące dane:

 • rodzaj oraz ilość odebranych wyrobów;
 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego;
 • numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego;
 • datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży;
 • czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Wpisu do rejestru należy dokonywać z chwilą odbioru wyrobów.

Podmiot dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do przekazania kopii rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Natomiast obowiązkiem podmiotu odbierającego wyroby na bazie alkoholu skażonego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest okazanie podmiotowi dokonującemu sprzedaży dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W przypadku gdy podmiot odbierający odmawia okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów wskazanych w art. 138t ust. 1 ustawy.

Dane zawarte w rejestrze powinny być przechowywane do celów kontroli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zamieszczone w tym rejestrze.

Uwaga

Wpisów do rejestru nie dokonuje się w sytuacji, gdy sprzedaż wyrobów, o których mowa w art. 138t ust. 1 ustawy, jest potwierdzana fakturą.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.