podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, oraz płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 46 i 47 załącznika nr 1 do ustawy, bez względu na kod CN, zostały wymienione płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 35 i 36 ustawy:

1) płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę;

2) wyroby nowatorskie to wyroby będące:

a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a), oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1art. 99a ust. 1 (wyroby tytoniowe i susz tytoniowy), które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

Wyroby nowatorskie są to wyroby inne niż papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki czy też susz tytoniowy, w przypadku, których nie dochodzi do procesu spalania.

Jednocześnie wskazać należy, że powyższa definicja nie obejmuje urządzeń służących do podgrzewania ww. mieszanin.

W świetle ustawy, wyrobem nowatorskim jest np. pył tytoniowy lub tytoń wymieszany z substancjami lepiącymi (np. z wodą, celulozą, gliceryną itp.), a w przypadku mieszaniny, która oprócz mieszaniny tytoniu i innych substancji zawiera odrębnie płyn do papierosów elektronicznych - za wyrób nowatorski uważa się zarówno mieszaninę zawierającą tytoń bądź susz tytoniowy, o której mowa powyżej, jak i płyn, bez względu na jego kod CN.

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137 ze zm.), od 1 lutego 2018 r. płyn do papierosów elektronicznych wraz z wyrobami nowatorskimi stały się wyrobami akcyzowymi podlegającymi opodatkowaniu akcyzą, które nie zostały przy tym wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (czyli w "Wykazie wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG").

Równocześnie, ustawodawca przewidział okres przejściowy, w trakcie którego wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych opodatkowane zostały zerową stawką akcyzy, a działalność polegająca na produkcji wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych nie musi odbywać się w składzie podatkowym lub z zastosowaniem przedpłat akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r., do dnia 30 czerwca 2020 r. zamiast stawek akcyzy, o których mowa w art. 99b ust. 4 i art. 99c ust. 4 ustawy, do wyrobów akcyzowych określonych w tych przepisach stosowana była zerowa stawka akcyzy.

Od 1 lipca 2020 r., co do zasady, zarówno płyn do papierosów elektronicznych, jak i wyroby nowatorskie podlegają opodatkowaniu efektywną stawką akcyzy określoną w art. 99b i 99c ustawy.

» Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Sytuacja kryzysowa wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów dotyczące m.in. możliwości założenia składu podatkowego.

W związku z tym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz. U. poz. 1159), którym wprowadził trzymiesięczny okres zaniechania poboru od podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie.

Zaniechanie poboru akcyzy ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

» Podstawa opodatkowania i stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych

Zgodnie z art. 99b ust. 1 ustawy, produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew.

Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się wytwarzania tego płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby (art. 99b ust. 2 ustawy).

Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych jest jego ilość wyrażona w mililitrach (art. 99b ust. 3 ustawy).

Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b ust. 4 ustawy).

W przypadku produkcji, o której mowa w art. 99b ust. 1 ustawy, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 4 (art. 99b ust. 5 ustawy).

W przypadku nabycia lub posiadania płynu do papierosów elektronicznych znajdującego się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tego płynu nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5 (art. 99b ust. 6 ustawy).

» Podstawa opodatkowania i stawka akcyzy na wyroby nowatorskie

Zgodnie z art. 99c ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów nowatorskich jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych wyrobów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby (art. 99c ust. 2 ustawy).

Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich jest ich ilość wyrażona w kilogramach (art. 99c ust. 3 ustawy). Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 4 ustawy).

W przypadku produkcji, o której mowa w art. 99c ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (art. 99c ust. 5 ustawy).

Na potrzeby ustalenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia jest obliczana (art. 99c ust. 6 ustawy).

Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wydrukować na opakowaniu jednostkowym informację o ilości tych wyrobów nowatorskich wyrażonej w gramach (art. 99c ust. 7 ustawy).

W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w art. 99c ust. 7, stosuje się stawkę w wysokości określonej w art. 99c ust. 5 ustawy (art. 99c ust. 8 ustawy).

W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych w sposób określony w art. 99c ust. 7, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w art. 99c ust. 5 ustawy (art. 99c ust. 9 ustawy).

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2020 (M.P. poz. 1165), średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich na rok 2020, wynosi w przypadku:

1) papierosów - 705,63 zł w przeliczeniu na 1.000 sztuk;

2) tytoniu do palenia - 466,77 zł w przeliczeniu na kilogram.

» Obowiązek produkcji w składzie podatkowym od 1 października 2020 r.

W związku z tym, że płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zostały zaliczone do wyrobów akcyzowych i ujęte są w załączniku nr 1 do ustawy, a od 1 października 2020 r. będzie wobec nich miała zastosowanie pozytywna stawka akcyzy, gdyż upłynie okres zaniechania poboru akcyzy, od tego dnia ich produkcja i magazynowanie, co do zasady odbywać się powinny w składzie podatkowym, zgodnie z art. 47 ustawy, poza wyjątkami określonymi w tym przepisie. W konsekwencji wobec tych wyrobów będzie miała zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy z procedury tej wyłączone są jedynie: energia elektryczna, wyroby węglowe i gazowe oraz susz tytoniowy.

W kwestii przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego będą miały zastosowanie przepisy art. 47-52 ustawy.

W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, został w art. 48 ust. 3, przewidziany dodatkowy warunek dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą magazynowane lub przeładowywane wyroby akcyzowe wyprodukowane w innym składzie podatkowym.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne
dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

W odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich warunkiem dodatkowym będzie minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów, gdyby nie zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku:

 • płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł,
   
 • wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł.

Natomiast w przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych, w tym płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, warunkiem dodatkowym jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym. Wartość ta, dla płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich wynosi - 350 mln zł.

» Czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie są wymienione pod poz. 12 i 13 "Wykazu wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy", stanowiącego załącznik nr 3 do ustawy.

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1092), którym wprowadzono do dnia 31 grudnia 2020 r. czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.

Ponadto, przedłużono do dnia 30 kwietnia 2021 r. czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.