podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju płuczkowego a obowiązki w zakresie akcyzy

Nabywamy wewnątrzwspólnotowo olej płuczkowy o kodzie CN 2707 99 99). Olej ten wykorzystywany jest przez koksownię w płuczkach do absorpcji benzolu z gazu koksowniczego. Czy jesteśmy obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego?

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Klasyfikacje Nomenklatura scalona CN dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

W załączniku nr 1 do ustawy w poz. 24, wymieniono "Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych" o kodzie CN 2707,.

Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L nr 76/1), w poz. 19 wymieniono (objęte kodem ex CN 2707) "Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:

1) benzol (benzen) - CN 2707 10;

2) toluol (toluen) - CN 2707 20;

3) ksylol (ksyleny) - CN 2707 30;

4) pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86 - CN 2707 50".

Tym samym należy zauważyć, że wyrób klasyfikowany do kodu CN 2707 99 99, jest wyrobem akcyzowym, gdyż został wymieniony w załączniku nr 1 będącym wykazem wyrobów akcyzowych, natomiast nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy, co oznacza, że nie podlega on procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie jego produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym, oraz w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego jest on przemieszczany poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, zaś art. 86 ust. 3 definiuje dla potrzeb ustawy paliwa opałowe, jako wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, określono stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które przykładowo wynoszą dla:

1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);

2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.540,00 zł/1.000 litrów;

3) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/1000 litrów;

4) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.171,00 zł/1.000 litrów;

5) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;

6) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Uwaga:

Zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Olej płuczkowy o kodzie CN 2707 99 99 jest wyrobem akcyzowym niewymienionym w załączniku nr 2 do ustawy. Nie został on również wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Z pytania Czytelnika wynika, że koksownia wykorzystuje olej w płuczkach do absorpcji benzolu z gazu koksowniczego. Oznacza to, że olej ten nie jest wykorzystywany do celów napędowych lub opałowych lub jako dodatki, czy domieszki do tych paliw.

W związku z tym, zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy, w tym zakresie do oleju płuczkowego o kodzie CN 2707 99 99 będzie miała zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 0 złotych.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2c ustawy (niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13), które mogą być opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka zerowa ze względu na przeznaczenie do celów napędowych lub opałowych, może mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego o kodzie CN 2707 99 99 nie będzie ciążył obowiązek związany z dokonaniem zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, ani obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej AKC-U/A i zapłaty akcyzy, pod warunkiem, że wyrób ten nie będzie przeznaczony na cele paliwowe lub opałowe.

Należy jednak pamiętać, że nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu akcyzowego o kodzie CN 2707 99 99 podlega zgłoszeniu do systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz towaru objętego pozycją CN 2707, jeżeli masa brutto przesyłki towaru objętego tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Natomiast systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towaru objętego kodem CN 2707 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-3:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041);

2) objętych:

a) procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,

b) powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku akcyzowym.

Uwaga:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy w przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.

Należy dodać, że podmiot odbierający jest obowiązany na bieżąco aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim był obowiązany do ich zgłoszenia.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia ustawa w art. 21 ust. 1 przewiduje sankcje w postaci kary pieniężnej w wysokości 46% wartości brutto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20.000 zł.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.