podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 9 (513) z dnia 10.05.2020

Warunki stosowania obniżonej stawki akcyzy na paliwa opałowe sprzedawane w kraju

Obniżone stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych, w tym paliw opałowych są określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;

2) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:

a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,

b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;

3) pozostałych paliw opałowych:

a) w przypadku, gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
   
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilo-gramów.

1. Sprzedaż paliw opałowych z obniżoną stawką akcyzy na podstawie zgłoszenia w systemie SENT

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) ustawy nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, obniżone stawki akcyzy dla tych wyrobów stosuje się, pod warunkiem, że:

1) nabywcą tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;

2) sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym dokona zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm.).

Zgodnie z ww. art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi:

 • w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru (SENT) zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi; w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu, natomiast
   
 • w przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot sprzedający jest obowiązany przesłać do rejestru (SENT) zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw.

Warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest także oświadczenie nabywcy, że nabywane wyroby:

a) zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek o następującej treści:

"Oświadczam, że nabywane wyroby zużyję do celów opałowych.

Za zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." lub

b) będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, wówczas oświadczenie powinno mieć następującą treść:

"Oświadczam, że nabywane wyroby sprzedam do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." 

Zgodnie z art. 73a K.k.s., kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego przeznaczenie, w szczególności używa oleju opałowego, jako oleju napędowego, przez co naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Wysokość kary zależy od kwoty narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego.

W przypadku dostawy paliw opałowych podmiot odbierający w dniu dostarczenia towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa, jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a) lub lit. b) ustawy o podatku akcyzowym.

Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5e ustawy, tj. w przypadku oświadczenia złożonego w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą, a nabywcą wyrobów akcyzowych.

Natomiast w przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot nabywający nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa, jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a) lub lit. b) ustawy o podatku akcyzowym.

2. Dostawa na podstawie oświadczenia złożonego w okresowej umowie

W przypadku sprzedaży paliw opałowych będących przedmiotem przewozu towarów w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania obniżonych stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a) ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 i 4 (złożenie oświadczenia i uzupełnienie zgłoszenia przez nabywcę), mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a) lub lit. b) złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą, a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością wykazaną w fakturze;

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów (art. 89 ust. 5e ustawy o podatku akcyzowym).

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ww. ustawy zgłoszenie (SENT) obejmuje dane:

 • podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego obejmujące:
   
  • imię i nazwisko albo nazwę,
    
  • adres zamieszkania albo siedziby,
    
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
    
 • podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego obejmujące:
   
  • imię i nazwisko albo nazwę,
    
  • adres zamieszkania albo siedziby,
    
  • numer identyfikacji podatkowej;
    
  • dotyczące towaru będącego przedmiotem umowy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości lub objętości towaru.

Natomiast w przypadku sprzedaży paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy niebędących przedmiotem przewozu w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania obniżonych stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a), o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 2-4, mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a) lub lit. b) złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością wykazaną w fakturze;

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów (art. 89 ust. 5f ustawy o podatku akcyzowym).

W obu przypadkach podmiot sprzedający oleje opałowe, który zawarł umowę okresową, w miejsce każdorazowego zgłaszania sprzedaży tych towarów może zgłosić do rejestru zgłoszeń (SENT) taką umowę. Przesłanie takiego zgłoszenia znosi obowiązek przesyłania pojedynczych zgłoszeń.

W przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5e i 5f ustawy, sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, sporządza i przesyła do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, miesięczne zestawienie informacji, o których mowa w art. 6c ust. 4 tej ustawy.

Zestawienie informacji dotyczących okresowych umów zawierające:

 • imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer NIP, odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;
   
 • unikatowy identyfikator okresowej umowy;
   
 • dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN oraz ilości lub objętości towaru

zgodnie z tym przepisem w przypadku stosowania okresowych umów, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający przesyłają do rejestru zgłoszeń. Przesyłanie miesięcznych informacji jest konieczne dla umożliwienia organom Krajowej Administracji Skarbowej monitorowania obrotu olejami opałowymi.

Należy również podkreślić, że sprzedawca paliw opałowych z obniżoną stawką akcyzy, zużywającym podmiotom olejowym jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem miejsc, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze niestacjonarne.

Uwaga

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556), zmieniono zapis art. 16, poprzez wprowadzenie przepisu przedłużającego do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywanie okresu przejściowego, w którym będzie można stosować przepisy obowiązujące do 31 marca 2020 r., dzięki którym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.