podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 19 (427) z dnia 10.10.2016

Warunki zwolnienia zakcyzy paliw lotniczych i żeglugowych

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 określa zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe wykorzystywane w lotnictwie oraz żegludze:

1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13;

2) używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13.

W art. 32 ust. 3 ustawy określono, że zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie wówczas gdy podmiot, który zamierza zużywać na cele zwolnione od akcyzy wyroby akcyzowe w postaci paliw lotniczych i żeglugowych nabywa je na terytorium kraju wyłącznie ze składu podatkowego lub podmiotu pośredniczącego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego za pośrednictwem zarejestrowanego odbiorcy lub gdy podmiotem zużywającym jest sam zarejestrowany odbiorca. Podmiot zużywający może również dokonać importu tychże wyrobów akcyzowych na cele zwolnione od akcyzy.

Należy dodać, że ustawodawca wyłączył możliwość stosowania zwolnienia od akcyzy w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, czyli w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

1. Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Wypełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na mocy art. 32 ust. 6 ustawy. W myśl tego przepisu w przypadku:

 • dostarczenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,
   
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego jednorazowe zezwolenie), w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego,

warunkiem zwolnienia z akcyzy jest przedstawienie przez podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Oznacza to, że podmiot zużywający, który zamierza wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie takie jak paliwa lotnicze, czy paliwa żeglugowe, powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R w urzędzie celnym. 

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie to powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON. Powinno ono również określać rodzaje wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą.

Podmiot zużywający paliwa lotnicze i żeglugowe na cele zwolnione od akcyzy nie jest zobowiązany do składania zabezpieczenia akcyzowego. Co do zasady zabezpieczenie akcyzowe składa podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotu zużywającego, m.in. podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowany odbiorca, który dostarcza nabyte wewnątrzwspólnotowo paliwo lotnicze lub żeglugowe do podmiotu zużywającego.

Podmiot zużywający, zgodnie z art. 32 ust. 11 ustawy jest obowiązany do potwierdzenia odbioru paliwa lotniczego i żeglugowego na dokumencie dostawy.

W przypadku gdy podmiot zużywający jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wówczas jest on zobowiązany do okazania dostarczającemu wyroby dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Jeśli dokument tożsamości nie zostanie okazany lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego, dostawca jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów.

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający

Zgodnie z art. 138f ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzi podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Zatem podmiot zużywający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej paliwa lotnicze i żeglugowe na cele zwolnione od akcyzy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji tych wyrobów. Jednakże należy podkreślić, że prowadzenie ewidencji nie stanowi warunku zwolnienia tych wyrobów od podatku akcyzowego.

Ewidencja prowadzona przez podmiot zużywający powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy.

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2361).

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia, ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona przez podmiot zużywający w formie papierowej, powinna składać się z dwóch odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

1) otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

2) zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję. 

Ewidencja dotycząca otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powinna zawierać:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy (inny dokument zastępujący dokument dostawy), na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone;

4) datę otrzymania wyrobów akcyzowych.

Ewidencja dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera:

1) nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

2) sposób zużycia wyrobów akcyzowych;

3) ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

4) datę zużycia wyrobów akcyzowych.

Ewidencji wyrobów akcyzowych nie musi prowadzić podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne w postaci paliw lotniczych lub żeglugowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej (§ 38 ust. 7 rozporządzenia).

Niezbędne jest aby w dokumencie dostawy były zawarte dane identyfikujące statek powietrzny lub jednostkę pływającą, na które są dostarczane nabyte wyroby.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.