podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 7 (463) z dnia 10.04.2018

Warunki korzystania z obniżonych stawek akcyzy na paliwa opałowe

Paliwa opałowe, dla których ma zastosowanie preferencyjna stawka akcyzy zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym. Zaliczamy do nich:

1) oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi, dla których stawka akcyzy wynosi 232,00 zł/1.000 litrów;

2) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 • z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi ze stawką akcyzy 232,00 zł/1.000 litrów,
   
 • pozostałe, niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych, dla których stawka akcyzy wynosi 64,00 zł/1.000 kilogramów;

3) pozostałe paliwa opałowe w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny ze stawką akcyzy 232,00 zł/1.000 litrów,
   
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny ze stawką akcyzy 64,00 zł/1.000 kilogramów.

Dla celów stosowania stawki preferencyjnej wyroby te muszą być właściwie zabarwione i oznaczone (art. 90 ustawy), a sprzedawcy muszą posiadać stosowne oświadczenia od kupujących o ich przeznaczeniu.

1. Oświadczenie o przeznaczeniu paliw do celów opałowych

W przypadku sprzedaży paliw opałowych osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, warunkiem skorzystania z obniżonej stawki akcyzy jest uzyskanie od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.

Stosownie do art. 89 ust. 6 ustawy oświadczenie powinno być dołączone do faktury oraz powinno zawierać:

1) dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;

2) określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;

3) wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;

4) datę i miejsce złożenia oświadczenia;

5) czytelny podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie to, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

Jeśli sprzedaż paliwa opałowego dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to oświadczenie o przeznaczeniu paliwa do celów opałowych powinno zawierać (art. 89 ust. 8 ustawy):

1) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;

2) adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;

3) określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;

4) określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;

5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;

6) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Natomiast w przypadku gdy:

1) osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu tożsamości;

2) dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu potwierdzającego tożsamość nabywcy;

3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;

4) ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu,

wówczas sprzedawca paliwa opałowego jest obowiązany stosować wyższą stawkę akcyzy (określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy) albo odmówić sprzedaży tych wyrobów.

Należy zaznaczyć, że oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone i udostępniane w celu kontroli.

Sprzedawca paliw opałowych zobowiązany jest ponadto do sporządzania i przekazywania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięcznego zestawienia oświadczeń, zarówno tych składanych przez przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.

Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,

2) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,

3) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie,

4) w przypadku oświadczeń składanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP lub REGON składającego oświadczenie,

5) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie.

2. Umowa okresowa na dostawę paliw opałowych

Mając za uwadze uciążliwość każdorazowego odbierania oświadczeń od nabywców paliw opałowych opodatkowanych obniżonymi stawkami akcyzy, ustawodawca wprowadził możliwość zastąpienia jednorazowych oświadczeń jednym oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą paliwa opałowego.

Zgodnie z art. 89 ust. 8a ustawy, oświadczenie dotyczące pojedynczej dostawy może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą, a nabywcą paliwa opałowego, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy.

Należy dodać, że oświadczenie złożone w okresowej umowie powinno zawierać dane określone w art. 89 ust. 6 lub 8.

Ustawodawca zobowiązał ponadto sprzedawcę do:

 • przekazywania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów oraz
   
 • potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

3. Obniżona akcyza dla podmiotów nabywających paliwa opałowe z zagranicy

W celu skorzystania z obniżonej stawki akcyzy, oświadczenie o przeznaczeniu paliw opałowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a) ustawy zobowiązani są złożyć importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego tych paliw.

Oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych powinny zostać złożone:

 • przez importera do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego,
   
 • przez podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 89 ust. 12 ustawy, oświadczenie to powinno zawierać:

1) dane dotyczące importera lub podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego;

2) określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;

3) datę i miejsce złożenia tego oświadczenia;

4) czytelny podpis składającego oświadczenie.

Kopie złożonych oświadczeń należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.

Importer paliw opałowych jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego miesięcznego zestawienia oświadczeń w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone zgłoszenie celne.

Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,

2) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,

3) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.