podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową?

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) jest nowym uregulowaniem, które zostało wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. WIA określa:

1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W przypadku wskazanym w pkt 2, WIA wydaje się wtedy, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 3 ust. 1 zmienionej ustawy o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256/382 ze zm.).


Uwaga

WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

1. Wymogi związane ze złożeniem wniosku o wydanie WIA

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych mogą uzyskać wiążącą informację akcyzową składając wniosek o jej wydanie do organu podatkowego.

Organem właściwym w sprawie wiążącej informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego jest dyrektor izby celnej (art. 14 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym). Na mocy rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz.1880), organem pierwszej instancji jest Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, natomiast organem odwoławczym Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.


Uwaga

Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej należy kierować do Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu.


Wniosek o wydanie WIA może dotyczyć tylko jednego wyrobu akcyzowego albo jednego samochodu osobowego i zgodnie z art. 7e ust. 2 powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony;
   
 • szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego;
   
 • opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.
Aktywne druki i formularze
Wzór formularza WIA-WN
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 1867) określił wzór wniosku, który stanowi załącznik do tego rozporządzenia. Wzór ten zawiera również inne dane niż te określone w art. 7e ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, które wnioskodawca winien uzupełnić, a mianowicie są nimi np.:

 • przewidywana przez wnioskodawcę klasyfikacja według nomenklatury scalonej CN lub rodzaj wyrobu akcyzowego;
   
 • informacja o powtórnym wydaniu WIA;
   
 • nazwa handlowa wyrobu;
   
 • informacja o wydanej i ważnej wiążącej informacji taryfowej (WIT);
   
 • informacja o złożonych wnioskach o wydanie WIT;
   
 • informacja o wydanych interpretacjach prawa podatkowego w zakresie rodzaju wyrobu akcyzowego oraz złożonych wnioskach o wydanie takich interpretacji;
   
 • szczegółowe dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu.

Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Do rozpatrywania wniosków o wydanie WIA zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Oznacza to, że w sytuacji gdy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 7e ust. 2 i 3 ustawy, np. jest nieprawidłowo wypełniony, zawiera braki formalne lub nie posiada stosownych załączników, wówczas organ podatkowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia, organ podatkowy wydaje postanowienie, na które wnioskodawcy służy zażalenie.

W przypadku gdy wniosek o wydanie WIA dotyczy wyrobu akcyzowego, dla którego na rzecz tego samego podmiotu wszczęto i nie zakończono postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej w rozumieniu Ordynacji podatkowej przed wejściem w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 2015 r., organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

2. Obowiązek uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty za badania i analizy

Jeśli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, to opłatę związaną z tym badaniem uiszcza podmiot ubiegający się o wydanie WIA.

Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów. Podmioty te muszą prowadzić działalność na terytorium kraju, oraz dysponować wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.

Aby takie badania czy analizy mogły być przeprowadzone, wnioskodawca na wezwanie organu podatkowego jest obowiązany do uiszczenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za te badania, czy analizy.

W przypadku nieuiszczenia przez wnioskodawcę zaliczki w określonym terminie organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Kwotę opłaty, oraz termin jej uiszczenia organ podatkowy określa w drodze postanowienia, na które wnioskodawcy przysługuje zażalenie.

Ustawodawca wskazał, że kwota opłaty, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. Natomiast w przypadku gdy badania lub analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach.

W ustawie została uregulowana również kwestia związana z rozliczeniem ewentualnej nadpłaty czy też nienależnie zapłaconej opłaty. A zatem w przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty będzie wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu określającym wysokość tej kwoty, jak również w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej ma nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIA.

Należy wskazać, że pobierana opłata za badania lub analizy wykonywane przez laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa.

3. Termin wydania oraz okres ważności WIA

Zgodnie z art. 7g ustawy o podatku akcyzowym, organ podatkowy wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, że do 3-miesięcznego terminu nie będą wliczane okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowanych z winy strony (uzupełnienie wniosku) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wiążąca informacja akcyzowa traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami (art. 7h ustawy).

Natomiast podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która straci ważność, może ją stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będącego przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA.

Organ podatkowy może odmówić wydania WIA w sytuacji, gdy wniosek podatnika:

1) nie będzie dotyczył wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego;

2) dotyczy klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2 ustawy;

3) dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Na mocy art. 7j ustawy, organ podatkowy w celu wykonywania zadań w zakresie wydawania WIA może przetwarzać dane zawarte we wniosku o wydanie WIA, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Ponadto WIA będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej organu podatkowego właściwego w zakresie WIA, tzn. IC Wrocław oraz IC Warszawa w sprawach odwoławczych. Oczywiście będzie to następowało, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.