podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013

Kalendarium zmian w podatku akcyzowym

1. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2013 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), dokonana została na mocy:

 • art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342),
   
 • art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456).

Poniżej omawiamy zakres wprowadzonych zmian.


» Zniesienie obowiązków związanych z rejestracją i prowadzeniem ewidencji dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

W art. 16 ustawy dodano ust. 7a, w świetle którego nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w urzędzie celnym, podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot. Warunkiem jest, aby od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Podmiot ten nie jest również zobowiązany do prowadzenia, ilościowej ewidencji energii elektrycznej, na mocy wprowadzonego art. 91 ust. 1a ustawy.


» Wprowadzenie nowej delegacji dla ministra do spraw finansów publicznych w zakresie zwolnień dla wyrobów węglowych.

Delegacja ustawowa określona w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3 upoważniła Ministra Finansów do określenia m.in. sytuacji, w których dla zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 lub 4 ustawy.


» Następcy prawni w sytuacjach wstąpienia przez nich w określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) prawa lub prawa i obowiązki nie będą musieli wnioskować o nowe zezwolenia akcyzowe, mogą im również być przekazywane znaki akcyzy.

Zmiany w tym zakresie zostały uregulowane w art. 49 ust. 10, art. 54 ust. 8, art. 56 ust. 9, art. 57 ust. 9, art. 62a ust. 8, art. 81 ust. 8, art. 130 ust. 5 i ust. 6 ustawy.


» Zmiana terminów składania informacji przez prowadzącego skład podatkowy.

W związku ze zmianą w art. 54 ust. 15 podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu podatkowego. Do 31 grudnia 2013 r. prowadzący skład podatkowy przekazywał taką informację do ostatniego dnia miesiąca.


» Zwrot akcyzy niedokonany przez naczelnika urzędu celnego w terminie 30 lub 90 dni, podlega oprocentowaniu.

W art. 82 dodano ust. 6a, w świetle którego, w przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwrotu akcyzy w terminie, zwrot ten będzie traktowany jako nadpłata podatku podlegająca oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Przepis ten dotyczy zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu oraz sytuacji gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana. Naczelnik urzędu celnego dokonuje zwrotu uznanej kwoty akcyzy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz ze stosownymi dokumentami, a w sytuacji wymagającej dodatkowego sprawdzenia zwrot następuje w terminie 90 dni (§ 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych - Dz. U. nr 157, poz. 1053).


» Terminy składania, zmiany lub cofnięcia wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy.

Przepis art. 125 ust. 4 ustawy, określa terminy złożenia ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku wyrobów tytoniowych oraz w przypadku zmiany wzorów znaków akcyzy.


» Opodatkowanie akcyzą suszu tytoniowego, wprowadzenie definicji pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

Susz tytoniowy bez względu na kod CN, został zaliczony do wyrobów akcyzowych i wymieniony w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z tym w ustawie wprowadzono następujące zmiany:

 • do słowniczka dodano definicję pośredniczącego podmiotu tytoniowego, określono obowiązki dla tego podmiotu oraz konsekwencje z niezastosowania się do obowiązujących przepisów;
   
 • określono przedmiot opodatkowania akcyzą oraz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku suszu tytoniowego;
   
 • rozszerzono katalog podmiotów będących podatnikami akcyzy o podmiot, będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem prowadzącym skład podatkowy lub pośredniczącym podmiotem tytoniowym;
   
 • ustanowiono obowiązek składania deklaracji podatkowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczania i wpłacania akcyzy;
   
 • wprowadzono definicję suszu tytoniowego, podstawę jego opodatkowania, stawki akcyzy oraz obowiązek obrotu tego suszu w opakowaniu, a nie luzem, w sytuacjach gdy podlega on opodatkowaniu;
   
 • nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy suszu tytoniowego oraz wskazano moment, w którym powinno być oznaczone opakowanie jednostkowe suszu tytoniowego w przypadku, gdy jest on przedmiotem sprzedaży;
   
 • dokonano również zmiany załączników 1 i 2 poprzez dodanie suszu tytoniowego i objęciem go obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.


» Określenie nowej stawki podatku akcyzowego na cydr i perry.

Cydr jest fermentowanym napojem niskoalkoholowym (rzeczywista objętościowa moc alkoholu nie przekracza 5% objętości) na bazie jabłek, a perry produkowane jest z gruszek. Produkcja lekkiego napoju alkoholowego w kraju może stanowić szansę na zagospodarowanie nadwyżek jabłek przez sadowników. Określona w art. 96 ust. 4 pkt 1 ustawy stawka, w wysokości 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu zrównuje opodatkowanie cydru i perry z piwem.


» Podwyższenie stawek akcyzy dla wyrobów tytoniowych.

Wzrosła stawka kwotowa na papierosy oraz tytoń, która wynosi 188,00 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej; na cygara i cygaretki - 266,90 zł za każde 1.000 sztuk.

Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy spowodowany jest koniecznością osiągnięcia w przyszłości wprowadzonego dyrektywą Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L nr 176/24) wyższego unijnego minimum podatkowego na papierosy. Polska uzyskała okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r.


» Produkcja i przemieszczanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00 objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych, do których ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00 realizuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2012/209/UE z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania przepisów o kontroli i przemieszczaniu określonych dyrektywą Rady 2008/118/WE w odniesieniu do niektórych dodatków, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE, która zastąpiła decyzję wykonawczą Komisji 2011/545/UE z dnia 16 września 2011 r. Do wyrobów akcyzowych wymienionych w ww. decyzji, jako objętych systemem zharmonizowanej akcyzy, będą miały zastosowanie jednolite, obowiązujące na terytorium całej Unii Europejskiej zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych. W szczególności do powyższych wyrobów akcyzowych na terytorium całej UE stosowany jest elektroniczny system przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy (EMCS).


2. Zmiany przepisów wykonawczych do ustawy o akcyzie

» Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. poz. 1522), które stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 130 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym do określenia trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym;
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1524) - zmiana dotyczy uzupełnienia wzorów wniosków o wydanie zezwoleń o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00,3811 90 00, które z dniem 1 stycznia 2013 r. objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. poz. 1525) - zmiana dotyczy przesunięcia terminu legalizacji zbiorników służących w składach podatkowych do magazynowania wyrobów akcyzowych o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00. Po 1 stycznia 2013 r. wymienione wyroby mogą być magazynowane w zbiornikach, które nie posiadają dowodów legalizacji nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r.. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1532) - dokonano zmian w formularzu AKC-R poprzez zmianę opisu pola 28 na "Podmiot będzie składał deklaracje akcyzowe lub informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym" oraz w polu 30 dodano kwadraty "wyroby węglowe" i "susz tytoniowy".


» Od 10 stycznia 2013 r. obowiązuje:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. poz. 34) - zmiana dotyczy wprowadzenia nowego wzoru deklaracji akcyzowej dla suszu tytoniowego AKC-ST.


» Od 15 stycznia 2013 r. obowiązuje:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 56) - nowelizacja związana jest z objęciem suszu tytoniowego obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Określono również możliwość odstąpienia od obecności upoważnionego pracownika organu podatkowego przy czynnościach zdjęcia banderol. Dokonano również szeregu zmian technicznych we wzorach załączników do rozporządzenia.


» Dnia 28 lutego 2013 r. ogłoszono:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2012 (M. P. poz. 120), które stanowi wykonanie delegacji ustawowej przez Ministra Finansów zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym.


» Od 1 marca 2013 r. obowiązuje:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 212) - nowelizacja dotyczy zmian technicznych i polega na tym, że niektóre uregulowania dotyczące zwolnień, a wynikające z delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały przeniesione do nowego rozporządzenia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Są to niektóre zwolnienia dotyczące energii elektrycznej, skażonego alkoholu etylowego, oleju żeglugowego, opałowego, benzyn lotniczych i gazu rozlewanego do butli w składzie podatkowym (Dz. U. poz. 213).
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 213), które jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym. Nowe uregulowania w głównej mierze dotyczą odstąpienia od warunku dołączania dokumentu dostawy do wyrobów węglowych przeznaczonych do zużycia przez gospodarstwa domowe nabywanych od pośredniczącego podmiotu węglowego przez osoby fizyczne w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 200 kg.

Zwolniono również podmioty z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, które zużywane są w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.


» Od 6 marca 2013 r. obowiązuje:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. poz. 225) - zmiana dotyczy obowiązku wpisywania do ewidencji informacji dotyczących wyrobów o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00 oraz zastąpienia comiesięcznego obowiązku przekazywania raportu z zamknięcia i podsumowania ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej, obowiązkiem przekazywania tego raportu za każdy rok kalendarzowy oraz na żądanie naczelnika urzędu celnego.
   
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 226) - zmiana dotyczy zastąpienia comiesięcznego obowiązku przekazywania raportu z zamknięcia i podsumowania ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej, obowiązkiem przekazywania tego raportu za każdy rok kalendarzowy oraz na żądanie naczelnika urzędu celnego.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.