podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403

Zgodnie z obowiązującym od 1 listopada 2019 r. art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c) ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją wynosi 1.180,00 zł/1.000 litrów.

Wyroby te wymienione są w załączniku nr 1 do ustawy, pod poz. 37 (CN 3403) jako "Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych".

Opodatkowanie od 1 listopada 2019 r. preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. skutkuje tym, że wyroby te muszą być produkowane, co do zasady w składzie podatkowym, a ich przemieszczanie na terytorium kraju podlega procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W myśl bowiem art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

» Warunki dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.), jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy (np. preparaty smarowe i oleje smarowe), warunkiem zastosowania tej procedury jest spełnienie określonych warunków, a mianowicie:

1) w przypadku preparatów smarowych przemieszczanych wyłącznie na terytorium kraju:

a) zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, oraz

b) złożenie zabezpieczenia akcyzowego we właściwym urzędzie skarbowym;

2) w przypadku preparatów smarowych przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego:

a) dokonanie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym obejmującego w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu, oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, oraz

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych;

3) w przypadku preparatów smarowych przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej:

a) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego przed rozpoczęciem przemieszczania oraz

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

W art. 41 ust. 4 pkt 1 wskazano, że w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych wyłącznie na terytorium kraju, np. pomiędzy krajowymi składami podatkowymi, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zastosowanie elektronicznego dokumentu e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, gdyż przemieszczanie takie odbywa się z zastosowaniem Systemu EMCS, oraz złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego (rozwiązanie takie funkcjonuje przy przemieszczaniu olejów smarowych).

Przepis art. 41 ust. 4 pkt 2 dotyczy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W takim przypadku warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie dokonanie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju oraz dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

» Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym preparatów smarowych i olejów smarowych

W związku z wprowadzeniem, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego preparatów smarowych i olejów smarowych, obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nałożono również obowiązek składania przez podmiot zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uwaga

Do przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego preparatów smarowych, ma zastosowanie zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (Dz. U. poz. 2071).

W zgłoszeniu o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego podatnik jest zobowiązany podać m.in. podstawę prawną, z której wynika obowiązek jego złożenia, cel złożenia, dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego, jego reprezentanta oraz nadawcy wyrobów akcyzowych, numer i kwotę zabezpieczenia akcyzowego oraz dane dotyczące wyrobów akcyzowych.

Zgłoszenie to może być złożone nie tylko jednorazowo, ale również za okresy dzienne lub tygodniowe. Możliwość złożenia zbiorczego zgłoszenia usprawnia podmiotom wywiązywanie się z obowiązku każdorazowego zgłaszania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, w przypadku, gdy dostawy powtarzają się wielokrotnie w danym dniu, czy też tygodniu.

Uwaga

Zgłoszenie zbiorcze dotyczy wyłącznie dostaw wyrobów akcyzowych tylko do jednego składu podatkowego.

Natomiast w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, w tym preparatów smarowych ma zastosowanie zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. poz. 257).

Należy zauważyć, że zgłoszenia o planowanym nabyciu określone w ww. rozporządzeniach nie mają zastosowania do zarejestrowanego odbiorcy, który na podstawie posiadanego zezwolenia jest uprawniony do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W świetle obowiązujących regulacji, aby wyroby akcyzowe w postaci preparatów smarowych oraz olejów smarowych mogły być przemieszczane na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w związku z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym, muszą być wprowadzone do składu podatkowego.

Natomiast zgłoszenie o planowanym nabyciu wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie dla podmiotów, którzy dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, jako podatnicy zarejestrowani w podatku akcyzowym. Takie nabycie wewnątrzwspólnotowe dokonywane jest bez zastosowania instytucji zarejestrowanego odbiorcy, czy składu podatkowego.

W konsekwencji dla tych podmiotów ma zastosowanie odmienny niż przewidziany dla zarejestrowanego odbiorcy, czy prowadzącego skład podatkowy sposób rozliczenia, deklarowania i zapłaty podatku akcyzowego.

» Obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 20 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520), podmiot prowadzący działalność w zakresie preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, zarejestrowany przed dniem 1 listopada 2019 r. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym był obowiązany dokonać zmiany zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 4 tej ustawy w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zatem podmioty, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne i zostały zarejestrowane, a po wprowadzeniu nowej stawki akcyzy na preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, zamierzają w zakresie tych wyrobów kontynuować swoją dotychczasową działalność, powinny dokonać zmiany swojego zgłoszenia rejestracyjnego.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.