podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną
A A A

Poradnik VAT nr 19 (475) z dnia 10.10.2018

Uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych

Zmiana Prawa W Dzienniku Ustaw z dnia 4 września 2018 r., pod poz. 1697 opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne, która wprowadziła istotne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. W zasadniczej części ustawa weszła w życie 19 września 2018 r., natomiast niektóre regulacje będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2019 r.

1. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obowiązujące od 19 września 2018 r.

Wśród zmian, jakie weszły w życie już od 19 września 2018 r. na szczególną uwagę zasługują:

» Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich.

Zwolnieniem od akcyzy objęte zostały ubytki wyrobów akcyzowych przekraczające maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, pod warunkiem, że podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. W przypadku piwa i wyrobów winiarskich, dopuszczalne normy ubytków są określane tylko dla magazynowania i przemieszczania.

» Wprowadzenie obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego przez wszystkie podmioty, które zużywają wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (zużywające podmioty gospodarcze).

Dotychczas obowiązek ten dotyczył tylko tych podmiotów, które dokonywały czynności opodatkowanych akcyzą z wykorzystaniem tych wyrobów.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 6 ustawy zmieniającej, podmiot prowadzący działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niepodlegający, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego musi zatem nastąpić do dnia 19 października 2018 r.

» Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

Zmiana pozwala na zastosowanie właściwej stawki akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia gazowych wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

» Uregulowanie właściwości organów podatkowych orzekających w sprawie zwrotu akcyzy obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Nowe brzmienie art. 107 ust. 5 oraz dodany ust. 5a ustawy o podatku akcyzowym, wskazują, iż organami właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, są właściwy naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, oraz właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej. Natomiast w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju obliczonej i wskazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy są dla:

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 5 i 5a, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

» Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Stawkę tę stosuje się dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych. W poprzednim stanie prawnym gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych opodatkowany był, w zależności od jego stanu skupienia, stawką akcyzy w wysokości:

 • skroplony gaz ziemny (LNG) - 670 zł/1.000 kg,
   
 • sprężony gaz ziemny (CNG) - 10,54 zł/GJ;

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG, może również stanowić bodziec - jak podkreślano już na etapie uzasadnienia do projektu zmian do ustawy - do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

» Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego. Decyzja o zarządzeniu konwojowania należy do naczelnika urzędu celno-skarbowego, tak jak miało to miejsce w przepisach obowiązujących przed wprowadzeniem ustawy o KAS.

» Zmiana właściwości organu potwierdzającego spis wyrobów, które będą oznaczone legalizacyjnymi znakami akcyzy.

W nowym stanie prawnym spis wyrobów, będzie potwierdzał właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

» Wprowadzenie możliwości złożenia w formie elektronicznej wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

2. Elektroniczny dokument dostawy - zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Omawianą ustawą wprowadzono również szereg zmian w ustawie o podatku akcyzowym, których wejście w życie przesunięto na 1 stycznia 2019 r. Wśród najistotniejszych zmian, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku, na uwagę zasługuje wprowadzenie elektronicznego dokumentu e-DD, który z dniem 1 stycznia 2019 r. zastąpi obecnie funkcjonujący papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dokument e-DD będzie generowany w Systemie EMCS PL2, wykorzystywanym obecnie dla obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Ze względu na specyfikę obrotu, ze stosowania Systemu EMCS, wyłączono przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych. W tym przypadku warunkiem zwolnienia od akcyzy przez podmiot sprzedający takie wyroby, będzie wystawienie faktury oraz uzyskanie oświadczenia od kupującego, iż nabyte wyroby zużyje zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy.

Ponadto mocą omawianej ustawy, na terytorium kraju wprowadzona zostanie możliwość podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.

Umożliwi to dokonywanie na terytorium kraju podziału rozpoczętego już przemieszczania, odbywającego się na podstawie jednego e-AD na dwa lub więcej przemieszczeń, z czego każde będzie odbywać się na podstawie nowo utworzonego e-AD.

Regulacja ta nie obejmuje wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczanych w Systemie EMCS z zastosowaniem świadectwa zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L nr 8/11).

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.