podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Oznaczanie wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy

Importer napojów alkoholowych - na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym - jest obowiązany do oznaczenia wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy. Należy zaznaczyć, że importer może otrzymać podatkowe znaki akcyzy po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o wydanie podatkowych znaków akcyzy wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy. Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia (por. art. 126 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Wpłatę na konto urzędu skarbowego kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia tych znaków można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:
      - Wn konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Następnie kwotę wpłaconą na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy można odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy".

Wyroby akcyzowe muszą zostać oznaczone banderolami przed dokonaniem ich importu do kraju, tzn. jeszcze za granicą. W tym celu importer może przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu (por. art. 130 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Szczegółowe regulacje związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych zostały omówione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283 ze zm.). Na mocy § 11 tego rozporządzenia, importer jest obowiązany uzyskać od podmiotu zagranicznego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania tych banderol. Dokument ten będzie stanowił podstawę do dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji banderol, którą podmiot zobowiązany jest prowadzić. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w świetle którego podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zobowiązany jest prowadzić ewidencję podatkowych znaków akcyzy.

Aktywne druki i formularze Druki dotyczące podatku akcyzowego
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji podatkowych znaków akcyzy, zwanej ewidencją banderol podatkowych, oraz zakres danych, które powinny się w niej znaleźć został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2257 ze zm.). Na podstawie § 4 tego rozporządzenia, ewidencja banderol podatkowych musi być prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol. Szczegółowy zakres danych, jakie należy zawrzeć w ewidencji banderol podatkowych określa § 41 ww. rozporządzenia. Ponadto w załączniku nr 10 do tego rozporządzenia znajduje się wzór takiej ewidencji.

Ewidencję banderol podatkowych podmiot może prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej, może ją również zastąpić dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji (art. 138p ustawy o podatku akcyzowym).

W świetle § 8 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy podmiot zdecyduje się na prowadzenie ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty dokumentacji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego dokumentację. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego opatruje przeszycie plombą stosowaną w przypadku dokumentacji prowadzonych przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, a na ostatniej stronie dokumentacji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

Ewidencja banderol podatkowych powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Rozliczenie znaków akcyzy (banderol) w księgach rachunkowych może przebiegać w sposób zaprezentowany na następnej stronie.

Ewidencja księgowa znaków akcyzy (banderol)

1. Przyjęcie znaków akcyzy wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy".
2. Wydanie znaków akcyzy poza terytorium kraju:
      - Wn konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy",
      - Ma konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia".
3. Równowartość znaków akcyzy według dokumentu odprawy celnej:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
4. Zwrot przez kontrahenta zagranicznego znaków akcyzy nieuszkodzonych i niewykorzystanych oraz uszkodzonych albo zniszczonych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
5. Utracone znaki akcyzy przy oznaczaniu:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
6. Otrzymanie nowych banderol w zamian za banderole utracone, uszkodzone albo zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia".
7. Straty z tytułu utraconych znaków akcyzy niemieszczące się w ramach dopuszczalnych norm:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60