podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Kiedy działalność gospodarcza w zakresie wyrobów akcyzowych podlega rejestracji w urzędzie skarbowym?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obowiązek powyższy dotyczy również podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L nr 288/12 ze zm.).

UWAGA!

Od 27 maja 2017 r. obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego dotyczy również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

1. Podmioty zobowiązane do dokonania rejestracji

Do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego zobowiązane są przede wszystkim podmioty u których przedmiotem działalności gospodarczej będzie produkcja lub obrót wyrobami akcyzowymi z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Podmioty te zanim złożą wniosek w celu uzyskania właściwego zezwolenia muszą więc dokonać zgłoszenia rejestracyjnego. Są to podmioty zamierzające prowadzić skład podatkowy, działalność jako zarejestrowany odbiorca, lub zarejestrowany wysyłający. Również podmioty zamierzające uzyskać zezwolenie jako podmiot pośredniczący czy podmioty zamierzające wykonywać czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego dokonują najpierw zgłoszenia rejestracyjnego.

Kolejną grupę podmiotów zobowiązanych do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego stanowią podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w której zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Chodzi tutaj o podmioty zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym jako podmioty zużywające, które wykorzystują wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy na warunkach określonych w art. 32 ustawy.

Obowiązane do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R są także podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, niezależnie od tego, czy będą występować o wydanie właściwego zezwolenia akcyzowego, czy też nie. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wszystkich wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy, zarówno tych wymienionych w załączniku nr 1, jak i w załączniku nr 2 do ustawy.

Ostatnią grupę podmiotów zobowiązanych do dokonania rejestracji, stanowią podmioty zamierzające nabywać wewnątrzwspólnotowo alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93. Obowiązek ten wszedł w życie 27 maja 2017 r.

Warto również dodać, że obowiązek rejestracyjny nie ma zastosowania w przypadku nabywców końcowych energii elektrycznej, finalnych nabywców węglowych czy finalnych nabywców gazowych. Podmioty te co prawda zużywają wyroby akcyzowe zwolnione z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jednak w stosunku do tych wyrobów mają zastosowanie szczególne zasady i warunki stosowania zwolnień, odrębne niż te określone w art. 32 ustawy.

2. Obowiązki formalne związane z rejestracją

Zgłoszenie rejestracyjne na druku AKC-R, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 324), powinno zostać złożone przed dokonaniem określonych czynności lub też przed odbiorem wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub przed nabyciem wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, tj. właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli natomiast czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy).

Należy również wskazać, że podatnik może dokonać wyboru naczelnika urzędu skarbowego w sytuacji określonej w art. 14 ust. 4a-4f ustawy, składając stosowne oświadczenie.

Jeżeli podatnik nie może ustalić właściwości w sposób określony w art. 14 ust. 3-5, 8 i 9 ustawy, wówczas właściwym organem podatkowym do którego należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (art. 14 ust. 10 ustawy).

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy, zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

2) adres siedziby lub zamieszkania;

3) określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;

4) adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego zostało złożone zgłoszenie AKC-R, jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu jego przyjęcia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) powinno zostać wydane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Należy podkreślić, że w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest do określenia rodzaju wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności gospodarczej, również ze wskazaniem wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie jakie podmiot zarejestrowany może odbierać. Oznacza to, że podmiot, który posiada potwierdzenie AKC-PR, w którym wskazane jest, że zużywa oleje smarowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie nie będzie mógł legalnie nabyć alkoholu etylowego skażonego. W rezultacie formularz AKC-PR zawiera również informacje na temat rodzaju wyrobów zwolnionych, jakie dany podmiot jest uprawniony odbierać.

Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej potwierdzenie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł tj. według stawki określonej w I części poz. 15 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). Należy zaznaczyć, że opłacie skarbowej nie podlega samo złożenie zgłoszenia rejestracyjnego lecz jedynie jego potwierdzenie.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 19 ustawy stanowi, iż w sytuacji, gdy podatnik zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, jest on zobowiązany do złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w tym również zużycia wyrobów zwolnionych od akcyzy, powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu AKC-Z.

W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego na podstawie odrębnych przepisów oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie AKC-Z składają następca prawny podatnika lub inne osoby, które przejmują prawa i obowiązki podatnika zgodnie z brzmieniem przepisów odrębnych.

Złożenie zgłoszenia AKC-Z stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę wykreślenia podatnika podatku akcyzowego z rejestru podmiotów zarejestrowanych dla celów podatku akcyzowego.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.