podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 9 (441) z dnia 10.05.2017

Obowiązki podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), która ma na celu wyeliminowanie nadużyć podatkowych w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy są to: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Środkiem technicznym służącym do monitorowania drogowego przewozu towarów jest rejestr zgłoszeń. Obowiązek zgłaszania przewozu towarów wrażliwych do tego rejestru dotyczy: podmiotów wysyłających towary, podmiotów odbierających towary oraz przewoźników.

Możliwość przesłania, uzupełnienia i aktualizacji danych w zgłoszeniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) wymaga wcześniejszego zarejestrowania się podmiotu na platformie, a następnie uwierzytelnienia. Na tych samych zasadach mogą również dokonać rejestracji przedstawiciele ustawowi tych podmiotów albo ich pełnomocnicy, gdyż zgłoszenie przewozu może przesłać również przedstawiciel albo pełnomocnik w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Jeśli chodzi o aktualizację danych, podmioty uprawnione powinny dokonać jej niezwłocznie i w zakresie, w jakim są zobowiązane do ich podania w zgłoszeniu. Aktualizacji mogą podlegać np. dane dotyczące zmiany środka transportu, czy miejsca zakończenia przewozu, natomiast nie podlegają aktualizacji dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, np.: rodzaju towaru, pozycji CN czy podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towarów. Każda zmiana danych dotyczących towaru skutkuje koniecznością dokonania nowego zgłoszenia.

W przypadku gdy po dokonaniu zgłoszenia, przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty (np. z powodu odstąpienia od umowy przez kupującego), odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru. Regulacja ta ma na celu umożliwienie anulowania zgłoszenia przewozu. Natomiast jeżeli z różnych przyczyn transport towarów miałby się rozpocząć z opóźnieniem, to uwzględniając, że numer referencyjny jest ważny 10 dni, podmiot obowiązany może anulować poprzednie zgłoszenie i dokonać nowego zgłoszenia uzyskując nowy numer referencyjny.

Ustawodawca przewidział również, że w przypadku niedostępności rejestru, np. w wyniku awarii, czy przerwy technicznej, możliwe będzie stosowanie procedury awaryjnej, czyli dokonywanie zgłoszenia na dokumencie zastępującym zgłoszenie, przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej do wyznaczonego organu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Także w przypadku niedostępności rejestru, podmiot wysyłający albo podmiot odbierający będzie obowiązany przekazać przewoźnikowi dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu.

1. Monitorowanie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju

W myśl art. 5 ww. ustawy, w przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju, podmiot wysyłający ma obowiązek przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru, zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, zwanej dalej "dostawą towarów", podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.

Zgłoszenie dotyczące dostawy towaru na terytorium kraju powinno zawierać:

1) planowaną datę rozpoczęcia przewozu;

2) dane podmiotu wysyłającego i odbierającego (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

3) NIP podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot wysyłający/odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT albo podatku od wartości dodanej;

4) dane adresowe miejsca załadunku towaru;

5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT, zgłoszenie zawiera:

1) planowaną datę rozpoczęcia przewozu;

2) dane podmiotu wysyłającego oraz dane odbiorcy towaru (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

3) NIP podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby VAT albo podatku od wartości dodanej;

4) numer, za pomocą którego odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

5) dane adresowe miejsca załadunku towaru;

6) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

Po przesłaniu zgłoszenia podmiot wysyłający towar otrzyma informację zwrotną zawierającą unikatowy, indywidualny numer referencyjny niezbędny dla rozpoczęcia przewozu towaru i realizacji obowiązków przez przewoźnika.

Przewoźnik, po otrzymaniu numeru referencyjnego od podmiotu wysyłającego jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu, uzupełnić zgłoszenie dokonane przez ten podmiot o kolejne informacje. Za pomocą platformy PUESC, w elektronicznym rejestrze, przewoźnik musi podać następujące dane:

1) swoje dane obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby;

2) NIP albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;

3) numery rejestracyjne środka transportu;

4) datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru oraz planowaną datę zakończenia przewozu;

5) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), o ile są wymagane;

6) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju;

7) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

W przypadku gdy przewóz towaru kończy się na terytorium kraju, na podmiot odbierający (krajowego odbiorcę towaru) został również nałożony obowiązek dokonania wpisów w elektronicznym rejestrze zgłoszeń za pośrednictwem platformy PUESC.

W tym celu podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie przewozu towaru o informację o odbiorze towaru lub odmowie jego przyjęcia w całości lub w części. Uzupełnienie zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, powinno nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Należy dodać, że w przypadku dokonywania przewozów towarów od jednego podmiotu wysyłającego do kilku odbiorców, każda przesyłka wymaga złożenia odrębnego zgłoszenia i uzyskania odrębnego numeru referencyjnego.

2. Przewóz towaru rozpoczynający się za granicą, a kończący się na terytorium kraju

W art. 6 ustawy zawarte zostały regulacje dotyczące zasad przewozu towarów na terytorium kraju rozpoczynającym się w państwie członkowskim albo państwie trzecim.

W takiej sytuacji to podmiot odbierający ma obowiązek przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju (tzn. jeszcze przed jego wjazdem na terytorium RP) przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.

Wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem platformy PUESC, podmiot odbierający powinien podać:

1) swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

2) dane nadawcy towarów (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

3) swój NIP albo numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;

4) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy o VAT numer, za pomocą którego nadawca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej;

5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

6) dane dotyczące przewożonego towaru, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

W przypadku wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej i następnie objęcia go procedurą inną niż procedura dopuszczenia do obrotu, np. tranzytu, przemieszczanie tego towaru nie będzie podlegało obowiązkowi zgłoszenia do rejestru. Wówczas towary te przemieszczane będą w procedurze celnej z wykorzystaniem systemu NCTS.

Należy dodać, że określone obowiązki ciążą także na przewoźniku, który przed wjazdem na terytorium kraju powinien uzupełnić zgłoszenie przewozu towarów dokonane przez podmiot odbierający o:

1) swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

2) swój NIP albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;

3) numery rejestracyjne środka transportu;

4) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;

5) planowaną datę zakończenia przewozu towaru;

6) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile są wymagane;

7) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

Również w tym przypadku podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.

3. Obowiązki przewoźnika transportującego towar przez terytorium kraju

W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, w art. 7 ustawy zostały określone obowiązki dla przewoźnika.

W tym przypadku przewoźnik jest obowiązany przesłać do rejestru przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju, zgłoszenie przewozu i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Zgłoszenie przewozu towarów dokonywane przez przewoźnika powinno zawierać:

1) dane przewoźnika (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

2) NIP przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać;

3) dane nadawcy i odbiorcy towarów (imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby);

4) datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;

5) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

6) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

7) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

8) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi;

9) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, o ile jest wymagane;

10) numery rejestracyjne środka transportu.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.