podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Strata oleju wskutek naturalnych ubytków

Prowadzimy sprzedaż oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zapłaconą akcyzą według stawek preferencyjnych. Inwentaryzacja roczna wykazała niedobór oleju opałowego w ilości 269 litrów przy sprzedaży rocznej wynoszącej prawie milion litrów. Czy niedobór ten podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Jeśli Czytelnik sprzedający paliwa opałowe spełnił wszystkie warunki formalne dotyczące możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, jak też nie użył tego oleju do celów, dla których została określona sankcyjna stawka podatkowa – to olej utracony wskutek naturalnych ubytków w czasie magazynowania, przyjęcia i wydania tego paliwa opałowego nie powinien być opodatkowany stawką sankcyjną podatku akcyzowego.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą w świetle uregulowań art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a) ustawy, przez ubytki wyrobów akcyzowych należy rozumieć wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Zatem zgodnie z dyspozycją ww. przepisów (art. 8 ust. 3 ustawy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a) ustawy) opodatkowaniu akcyzą podlegają ubytki wyrobów akcyzowych, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Przepisy prawa akcyzowego jako ubytków nie traktują wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza. Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą (sprzedawane przez Czytelnika oleje opałowe) nie podlegają więc uregulowaniom dotyczącym ubytków bowiem nie są ubytkami w znaczeniu ustawy. Kwestia ta może być rozpatrywana jedynie w kontekście niedoborów ilościowych wyrobów akcyzowych.

Z przedstawionego pytania wynika, że Czytelnik prowadzi sprzedaż oleju opałowego, który objęty jest akcyzą w niższej wysokości. Nie wskazano w jaki sposób następuje przyjęcie i wydanie paliwa opałowego w okresie letnim i zimowym. W związku z tym, jeżeli jego przyjęcie i wydanie odbywa się w litrach rzeczywistych, to może powodować powstawanie ubytków naturalnych np. na skutek zmniejszenia się ilości produktu w związku z jego charakterystycznymi właściwościami fizykochemicznymi.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Zatem dla właściwego wyliczenia podstawy opodatkowania w tym przypadku, ilość gotowego wyrobu wyrażona w litrach musi być obliczona dla temperatury 15°C. Oznacza to, że temperatura ma znaczący wpływ dla ustalenia właściwej ilości wyrobu, która stanowi podstawę do opodatkowania akcyzą. Dlatego też należałoby rozważyć, czy niedobory oleju opałowego nie powstały na skutek cech charakterystycznych produktu czyli właściwości fizykochemicznych oleju opałowego oraz sposobu jego przyjmowania, magazynowania i wydawania.

Reasumując

Stwierdzony przez Czytelnika niedobór oleju opałowego wynosi 269 litrów przy dokonanej sprzedaży prawie miliona litrów tego wyrobu, czyli około 0,027%. Jest to wielkość straty, która w warunkach gdyby ten wyrób znajdował się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, byłaby wolna od zapłaty podatku akcyzowego na podstawie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1342).

Ponadto należy zaznaczyć, że Czytelnik zakupił olej opałowy opodatkowany akcyzą, która została zawarta w cenie tego wyrobu, a więc akcyza od powstałych niedoborów oleju opałowego została już przez niego zapłacona w należnej wysokości przy jego zakupie.

Należy jeszcze raz podkreślić, że w sytuacji gdy nie doszło u Czytelnika do użycia oleju opałowego niezgodnego z jego przeznaczeniem, brak jest podstaw do jego opodatkowania sankcyjną stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60